TEDx – Artificial Autism – Jalali Hartman, Qi Liu and Wei Miao